1. Znění všeobecných podmínek

1. Všeobecné informace platné pro společnost SCANDLINES

Trajektové lodě Scandlines Vás přepravují jednotlivě nebo ve skupinách, s vozidly nebo bez vozidel, s domácími zvířaty, cestovními zavazadly a/nebo s jiným zbožím podle Všeobecných přepravních podmínek Scandlines. Dále jsou pro Vás ve formě hesel sestaveny některé aspekty těchto "Všeobecných přepravních podmínek", jakož i další informace. Kompletní text Všeobecných přepravních podmínek, který je rozhodující pro přepravní smlouvu, dostanete v servisních střediscích Scandlines, v místech pro odbavování cestujících, jakož i v dalších informačních podkladech Scandlines.

2. Přeprava trajekty Scandlines

2.1. Částka za přepravu pro jednotlivý převoz se řídí podle ceníků Scandlines, které jsou vždy platné pro místo uzavírající přepravní smlouvu. Ceny jsou pohyblivé. Aktuální ceny tarifů „Economy", „Economy Extra" a „Flex" se ověřují na SCANDLINES.CZ
2.2. Uvedené ceny platí výhradně pro jízdenky zakoupené v České Republice. Ceny za jízdenky, které jste zakoupili v jiných zemích, např. Dánsku nebo Švédsku, se mohou odchylovat a řídí se podle ceníků, které jsou platné v těchto zemích.
2.3. Při odbavování můžete jako plátce v hotovosti uhradit příslušnou platbu kromě v měně EUR i v jiných zvolených měnách. Při odbavování obdržíte informace o akceptované měně a směnných kurzech právě platných pro přepočet u Scandlines. Pro převozní spojení s pobaltskými zeměmi mohou platit odchylující se úpravy.
2.4. Na základě převozní smlouvy Vám Scandlines vystaví lodní jízdenku. Lodní jízdenky platí jen pro den, pro který byla vydána (jízda tam a zpět). Není-li na lodní jízdence uveden žádný konkrétní den přepravy, musíte jízdu tam nastoupit během jednoho roku po uzavření přepravní smlouvy, jinak Váš nárok na přepravu propadne. Není tím vyloučeno Vaše právo na vypovězení přepravní smlouvy a požadování úhrady zaplacené částky za přepravu podle odstavce 8.
2.5. Při nastoupení jízdy musíte předložit lodní jízdenku. Netýká-li se lodní jízdenky přepravy z a do pobaltských států, je potom volně přenosná. Prosíme, abyste měli porozumění pro to, že Scandlines nemůže nahradit ani ztracené lodní jízdenky nebo lodní jízdenky, které již nelze nalézt a nemůže odstoupit od nároku na úhradu za přepravu.
2.6. U cestovních skupin má každý člen skupiny práva a povinnosti vyplývající z přepravní smlouvy.
2.7. Scandlines je oprávněna poskytovat přepravu a všechny služby, které s ní souvisí, sama pomocí vlastních nebo najatých lodí nebo prostřednictvím jiných rejdařství, které jsou blíže označeny v cenících a jízdních řádech.

3. Přeprava osob: dětí, mladistvých, kteří cestují sami

3.1. Nárok na přepravu ve spojení s určitým převozním odjezdem mát pouze tehdy, jestliže jste určitý přepravní odjezd rezervovali a Scandlines Vám tuto rezervaci písemně potvrdila. Nárok na přepravu s určitým převozním odjezdem ale odpadá, jestliže nenastoupíte nejpozději 15 minut před plánovaným odjezdem na palubu trajektové lodi. Pro převozní spojení do pobaltských států, Norska a Dánska, jakož i pro vozidla (viz. též následující odstavec 4) mohou platit jiné doby dispozice. Příslušné doby jsou uvedeny v jízdním řádu.
3.2. Prosíme Vás, abyste při Vaší přípravě na cestu dbali na to, že jste sami odpovědni za splnění vstupních ustanovení země cílového přístavu platné pro Vás, Vaše nezletilé doprovodné osoby, jakož i zavazadla, především abyste vlastnili potřebné (ještě dodatečně dlouho platné) cestovní dokumenty a/nebo víza, jakož i neporušili ostatní předpisy zahraničního obchodu, celní, daňové, dovozní, pasové a zdravotní předpisy včetně ustanovení o dovozu domácích zvířat a čerstvých potravin. Nemůžete-li přicestovat do jednoho státu proto, že nesplníte vstupní ustanovení a musíte proto cestovat dále nebo se vrátit zpět, musíte zaplatit Scandlines finanční částku za tuto dodatečnou přepravu.
3.3. Přeprava dětí mladších 14 let, které cestují sami, je vyloučena. Mladiství od 14 do 17 let, kteří cestují sami, mohou být přepravovány tehdy, je-li na požádání Scandlines předán písemný souhlas k přepravě osoby oprávněné výchovou, jakož i jsou-li na požádání prokázány další podklady potřebné pro vstup do země cílového přístavu.

4. Přeprava vozidel

4.1. Přeprava vozidel cestujících je možná pouze tehdy, pokud vozidla patří k druhům vozidel, které jsou uvedeny v cenících Scandlines právě platných v době uzavření přepravní smlouvy a pokud jsou úředně připuštěny pro účast v mezinárodním silničním provozu (dále "vozidla").
4.2. Nárok na přepravu s určitým převozním odjezdem je možný pouze tehdy, jestliže jste určitý přepravní odjezd rezervovali a Scandlines Vám toto rezervování písemně potvrdila. Váš nárok ale odpadá, jestliže jste Vaše vozidlo nepřistavili v přístavu pro nalodění podle doby, kterou Scandlines zadala před plánovaným odjezdem trajektové lodi. Doba, kdy se musí vozidlo přistavit před plánovaným odjezdem trajektové lodi, závisí na jízdní trase. Tuto dobu můžete převzít z tohoto katalogu.

5. Přeprava zvířat

5.1. Domácí zvířata se přepravují pouze v doprovodu jedné osoby a pouze tehdy, splňují-li domácí zvířata vstupní ustanovení cílové země (především vstupní povolení, jakož i očkovací a/nebo lékařské vysvědčení).
5.2. Přeprava předpokládá, že se domácí zvířata během celého pobytu na palubě nacházejí buď v motorových vozidlech, v příslušných speciálních zařízeních, která mají cestující s sebou (např. přívěs) nebo v příslušných přenosných nádobách, ze kterých nemohou utéct. V každém případě musí být zajištěno, aby přepravovaná domácí zvířata byla pod stálým dohledem doprovodné osoby a aby domácí zvířata neohrožovala ostatní cestující.
5.3. Malá zvířata a psi se mohou výjimečně až do odvolání vodit na šňůře. Pro psy na trajektové lodi, pokud nejsou přepravováni v motorovém vozidle, přenosné nádobě nebo v psincích, které Scandlines dává k dispozici, je dodatečně povinnost nosit košík podle vyhlášky o vodění a chování psů (vyhláška o chování psů) země Meklenbursko-Vorpommern. Prosíme, abyste vzali na vědomí, že při vycestování resp. vstupu mohou platit přísnější předpisy ohledně povinnosti nosit košík pro psy v zemi přístavu pro nalodění resp. cílového přístavu.

6. Přeprava zavazadel

6.1. Ruční zavazadla a ostatní cestovní zavazadla, která máte ve nebo na Vašem vozidle, ve Vaší kabině nebo jinak ve Vašem vlastnictví, ve Vašem opatrování a pod Vaším dohledem, se přepravují bez zvláštní úhrady.
6.2. Větší zavazadla, neskladné zboží a nákladní zboží (dále jen zvláštní náklad) každého druhu se nepřepravují, ledaže Scandlines jejich přípravu písemně povolila.
6.3. Přeprava cestovních zavazadel a/nebo zvláštního nákladu bez doprovodné osoby je vyloučena.
6.4. Dále je vyloučena přeprava cestovních zavazadel a/nebo zvláštního nákladu, které podle německého práva nebo podle práva přístavu nalodění nebo cílového přístavu poruší trestní zákony nebo trestněprávní vedlejší zákony (především zákon o omamných prostředcích, zákon o zbraních) nebo předpisy zahraničního obchodu, celní daňové, dovozní a vývozní předpisy o přepravě nebezpečných nákladů (především zákonu o přepravě nebezpečných nákladů a k tomu vydaných vyhlášek).
6.5. Prosíme, abyste vzali na vědomí, že musíte zavčas před nastoupením cesty nahlásit vedení lodě nebo jím k tomu pověřenému personálu střelné zbraně a/nebo munici, které s sebou převážíte. Nárok na přepravu střelných zbraní a/nebo munice je možný pouze pro Vámi nahlášené věci a pouze tehdy a potud, jestliže vedení lodě nebo jím k tomu pověřený personál s přepravou střelných zbraní a/nebo munice při nastoupení cesty výslovně souhlasí. Souhlas může záviset na tom, že dáte střelné zbraně a/nebo munici do úschovy vedení lodě. Náklady, které jsou s tím spojeny, hradí Scandlines. Pokud dopravíte střelné zbraně a/nebo munici na palubu bez nahlášení nebo souhlasu vedení lodě nebo jím k tomu pověřeného personálu, může je vedení lodě vzít do úschovy a/nebo kdykoli a na každém libovolném místě vylodit, zničit nebo jinak učinit neškodným. Za úschovu nenahlášených střelných zbraní a/nebo munice Vám Scandlines vyúčtuje náklady ve výši 50,00 EUR, pokud nevzniknou podstatně vyšší náklady nebo škody.

7. Zrušení a zpoždění převozů; vyloučení ručení

7.1. Scandlines je oprávněna zrušit převozy při nepříznivých vodních a povětrnostních podmínkách např. vysoký a nízký stav vody, vichřice, námraza nebo nebezpečí ledu pro přístavy pro nalodění nebo cílové přístavy a námořní trasy, při výpadku přístavů pro nalodění nebo cílových přístavů a námořních tras zakládajícím se na jiných důvodech, při opatřeních vyšší moci, nebezpečí epidemie hrozbě vražedného útoku nebo při výpadku lodí z důvodů, za které Scandlines neodpovídá.
7.2. Prosíme, abyste vzali na vědomí, že se v případě extrémních povětrnostních podmínek, vysoké hustoty provozu lodí, jakož i jiných mimořádných událostí ve spojitosti s převozním provozem mohou prodloužit pravidelné doby příjezdu a odjezdu podle jízdního řádu. Nebude-li pravidelná doba příjezdu podle jízdního řádu překročena o více než třetinu přepravní doby podle jízdního řádu, nejste oprávněni ani k odstoupení, ani k náhradě škody.
7.3. Za škody z újmy na životě, těle nebo zdraví a za škody na vozidlech, zvířatech, cestovních zavazadlech nebo jiných zavazadlech (zvláštní náklad) Vám ručí Scandlines v rámci zákonných ustanovení, především podle článku 2 a násl. Přílohy k § 664 HGB (obchodního zákoníku). Při poškození Vašeho vozidla hradíte spoluúčast ve výši 300,00 EUR, při ztrátě nebo poškození jiného zavazadla hradíte spoluúčast ve výši 30,00 EUR (článek 6 odst. 4 přílohy k § 664 HGB obchodního zákoníku). U nároků na náhradu škody, které nejsou upraveny v příloze k § 664 HGB (obchodního zákoníku) a nezakládají se na předestření nebo hrubé nedbalosti Scandlines, jejích zákonných zástupců, zaměstnanců nebo pověřenců (především u škod způsoben ých zpožděním po nastoupení cesty, za které Scandlines odpovídá nebo u škod vyplývající ze zrušení převozů, za které Scandlines odpovídá), je ručení Scandlines omezeno ve výši dohodnuté úhrady za převoz. Pokud je ručení Scandlines vyloučeno nebo omezeno, platí toto i pro osobní ručení jejích zákonných zástupců, jejich zaměstnanců nebo pověřenců. Nároky za zbytečně uplatněnou dobu dovolené jsou vyloučeny.
7.4. Scandlines není oprávněna hlídat během převozu nebo pobytu v přístavech zavazadla, zvláštní náklad nebo s sebou přivážená vozidla.
7.5. K pokrytí rizik, pokud tato převyšují ručení Scandlines, Vám Scandlines doporučuje uzavřít pojištění.

8. Výpověď cestujícím

8.1. Než nastoupíte cestu jste oprávněni kdykoli vypovědět přepravní smlouvu. S prohlášením o výpovědi se musíte obrátit na Scandlines, u jednotlivých cestujících lze výpověď podat ústně nebo písemně, v případě cesty skupiny se musí podat pouze písemně. Byla-li přepravní smlouva uzavřena na základě zprostředkování cestovního zprostředkovatele, musí se výpověď podat vůči němu.
8.2. Při výpovědi ze strany klienta jsou stornopoplatky závislé na zakoupeném tarifu lodního lístku následovně:

Economy Tarif

Zrušení je možné do 15 dnů před nastoupením cesty první cesty se stornopoplatkem 50% + 10 EUR manipulační poplatek. V případě pozdějšího storna (od 14 dnů před odjezdem) je 100% storno. Dále Vám bude účtován manipulační poplatek ve výši 10 EUR.

Economy Extra Tarif

Zrušení do 5 dnů před nastoupením cesty manipulační poplatek 10 EUR.
Zrušení od 4. do 1. dne před nastoupením cesty 50% + 10 EUR manipulační poplatek Storno v den odplutí je 100%.

Flex Tarif

V případě storna do 3 měsíců před odplutím Vám bude vrácena celá částka a bude Vám účtován pouze manipulační poplatek ve výši 10 EUR.
8.3. Přídavné služby (např. kabiny), které nebyly uplatněny, Vám budou uhrazeny za zadržení manipulačního poplatku ve výši 40 procent Vámi za to uhrazené částky, pokud toto můžete prokázat písemným potvrzením palubního personálu nebo - v případě kombinované jízdenky - předložením nepoužitých poukázek.
8.4. Úprava v čísle 8.2. platí příslušně, jestliže bez uzavření přepravní smlouvy rezervujete cestu a tuto rezervovanou cestu nenastoupíte.
8.5. Pro cesty do pobaltských států platí zvláštní výpovědní lhůty a stornovací podmínky. Tyto, prosím, převezměte, z našich "Všeobecných přepravních podmínek".

9. Ostatní informace

9.1. Prosím všimněte si toho, že všechny ceny jsou v EUR a vztahují se na jednoduchou jízdu. Změny jsou vyhrazeny.
9.2.Pro jízdenky, které platí na více než jeden přejezd, je rozhodující cena dne, ve které byla jízdenka použita, ne cena dne, kdy byla jízdenka získána. Rozdíly budou vyrovnány dobropisem nebo platbou. Toto neplatí pro linky s jednotnými celoročními tarify.
9.3. Pro vstup do pobaltských států potřebujete platí osobní průkaz nebo cestovní pas. Pokud cestujete autem jsou potřeba následující dokumenty: Technický průkaz motorového vozidla, německý nebo EU-řidičský průkaz, nájemný smlouvu/plnou moc k používání vozidla (v případě, že není přítomen vlastník vozidla). Doporučuje se, vzít si sebou také zelenou pojišťovací kartu.

2.Shromažďování a použití osobních údajů

Můžete se rozhodnout, že poskytnete osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek. Zde jsou uvedeny způsoby, jakými můžete informace poskytnout, a typy informací, které můžete odeslat. Níže také poskytujeme některé informace o tom, jak tyto informace můžeme použít.

Žádost o cenovou nabídku

Pokud si od nás vyžádáte cenovou nabídku, požádáme vás o poskytnutí údajů, jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a údaje o příslušném produktu. Vaše údaje použijeme pro přípravu a odeslání cenové nabídky. Můžete se také rozhodnout nám sdělit další komentáře a žádosti prostřednictvím našeho pole pro zadání volného textu. Zakoupení, registrace produktu nebo přihlášení k odběru produktu nebo služby Pokud u nás zadáte objednávku online, požádáme vás o informace, například o vaše jméno, adresu a číslo kreditní karty, nezbytné k provedení transakce a k tomu, abyste mohli zakoupit a stáhnout produkty, získat přístup ke službě a k technické podpoře nebo jinak využít produkty nebo služby, které jste si vybrali. Také vás požádáme o technické údaje o vašem počítači nebo o provozu v rámci vašeho připojení k internetu. Navíc můžete být vyzváni, aby jste si u nás založili účet za účelem získání softwaru, zavedení práva k získání upgradu a aktualizací, zajištění konfigurace produktů a služeb a přístupu ke zprávám a informacím o výkonu takových produktů a služeb atd. Přitom vás můžeme požádat o poskytnutí příslušných informací, jako jsou e-mailová adresa, poštovní adresa, adresa IM a řady IP adres. Zpracování a přenos dat se omezuje na následující účely: plnění vašich objednávek nebo kontraktů, prodloužení nebo dodávka aktualizací produktů nebo odběrů služeb nebo licencí, registrace produktů/služeb, aktivace a konfigurace, zpracování požadavků na změny, které můžete čas od času vyžadovat, podpora zákazníků a technická podpora, kterou můžete čas od času požadovat, zpracování obnovení licencí, které můžete čas od času požadovat, automatické zpracování obnovení licencí, pokud zvolíte automatické obnovení odběru softwarových licencí a interní audity (souladu) a prevence podvodů. Žádost o technickou podporu Pokud žádáte o technickou podporu online, budeme od vás požadovat informace nezbytné pro uzavření transakce – například vaše jméno, adresu a informace o vašem počítačovém hardwaru, softwaru a charakteru problému. Pokud to bude zapotřebí pro zprostředkování podpory, můžeme kromě toho s vaším souhlasem provést interaktivní relaci, ve které technická podpora společnosti E-trajekty.cz převezme ovládání vašeho počítače. Z těchto relací nejsou uchovány žádné informace kromě informací dokládajících, že se tyto relace konaly. Informace týkající se technických potíží můžeme uchovat pro účely další podpory. . Marketingová komunikace Vedle výše uvedených účelů můžeme vaše údaje použít k tomu, abychom vám poskytovali informace o produktech a službách, o které byste mohli mít zájem. Pomocí kontaktních údajů, jako jsou telefonní čísla a e-mailové adresy, vás můžeme kontaktovat. Můžete si vyžádat, abychom vaše údaje pro takové marketingové účely nezpracovávali. Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje tímto způsobem používali, můžete využít svého práva a takovému zpracování vašich údajů předejít tím, že zaškrtnete/zrušíte škrtnutí (dle potřeby) příslušná políčka na webových stránkách a/nebo ve formulářích, ve kterých o vás shromažďujeme vaše údaje. Přihlášení k fóru na webovém serveru nebo k webu pro síťovou komunikaci Společnost E-trajekty.cz provozuje fóra, webové stránky a související informační služby, aby mohla lépe pomáhat svým zákazníkům používat produkty a služby, rozebírat technické problémy a sdílet zkušenosti a znalosti. Abychom vám umožnili získat přístup k těmto informačním službám, abyste nám pomohli vytvářet obsah, který má pro vás význam, a abychom zlepšili vaše možnosti využití našich webových stránek, včetně toho, že vám pomůžeme rychle najít software, služby nebo důležité informace o produktech, shromažďujeme informace o vašem jménu a e-mailové adrese a sledujeme vaše preference, které se týkají zobrazení nebo umístění požadovaných informací. Informace získané z těchto webů využíváme k vylepšení našich produktů a služeb. Měli byste být obeznámeni se skutečností, že informace, které poskytnete prostřednictvím veřejných fór, mohou být čteny, shromažďovány a používány ostatními osobami, které se fór účastní. Pokud si přejete odstranit vaše osobní údaje z fóra, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@etrajekty.cz V některých případech nebudeme schopni osobní údaje odstranit. V takovém případě vás budeme informovat, že tak nejsme schopni učinit s uvedením důvodu. Přihlášení k odběru bulletinu, odběr upozornění k produktům nebo technických upozornění Můžete požádat o zasílání informací o upozorněních na viry, upgradech produktů, nových produktech, službách, bulletinech, informačních e-mailech a průzkumech budoucích možností a zlepšení produktů. Pokud projevíte takové přání, budete požádáni o poskytnutí jména a e-mailové adresy. V případě jiného použití těchto informací než ke vzájemnému kontaktu budete o zamýšleném použití informováni v žádosti o poskytnutí těchto kontaktních informací. E-maily související s transakcemi Čas od času vám můžeme zasílat e-maily související s transakcemi, například potvrzení objednávky nebo informace o potížích souvisejících se službou. Protože e-maily související s transakcemi nemají propagační charakter, nemůžete se od odběru těchto e-mailů odhlásit. Přihlášky do soutěže, odběr informací o produktech nebo službách, nabídkách nebo propagačních nabídkách Abychom vás mohli informovat o soutěžích, propagačních akcích a speciálních nabídkách, které by vás mohly zajímat, můžete být požádáni, abyste nám poskytli své jméno, adresu a e-mailovou adresu a potvrdili svou plnoletost podle zákonů země, ve které se nacházíte. Můžete být požádáni o poskytnutí dalších informací, abychom lépe poznali vás a případně potřeby a zkušenosti vaší organizace, vaše názory a zkušenosti nebo zpětnou vazbu, abychom vás mohli zařadit do soutěží nebo propagačních akcí. Vaše osobní údaje použijeme také k případnému udílení cen. Pokud bude existovat nějaké použití nad rámec toho, že budete pomocí těchto informací kontaktováni, budete o zamýšleném použití informováni v okamžiku, kdy budete o poskytnutí těchto kontaktních informací požádáni. Žádost o váš názor, zpětnou vazbu nebo testování softwaru Můžeme vás požádat o vaše názory a zpětnou vazbu týkající se našeho softwaru a služeb. Pomůžete nám tím vytvářet lepší produkty a služby podle vašich potřeb. Můžete být požádáni o poskytnutí e-mailové adresy a také jména, poštovní adresy, zaměstnání a názvu vaší organizace a vašich názorů a zpětné vazby, pokud jste je dosud neposkytli.

Upozornění příteli

Pokud se rozhodnete informovat svého přítele o našem webu prostřednictvím naší odkazovací služby, požádáme vás o jméno a e-mailovou adresu dotyčné osoby. Vašemu známému pošleme automaticky jednorázový e-mail s pozvánkou k návštěvě našeho webu. Po odeslání jednorázového e-mailu neuchová společnost E-trajekty.cz jméno a e-mailovou adresu vašeho známého. Tato možnost není k dispozici v právních řádech, ve kterých je tato metoda odkazování zakázána, například v Evropské unii. Informace z jiných zdrojů Informace, které o vás shromažďujeme, mohou být seskupeny s informacemi, které získáváme od subjektů třetích stran. Seskupování dat Obecně můžeme slučovat a seskupovat data, která získáváme z různých zdrojů, což zahrnuje mimo jiné profily vytvořené uživatelem, soubory cookie, e-mailovou analytiku apod.